เนื้อหา

วีดิทัศน์ เรื่อง หญ้าทะเลในอ่าวคุ้งกระเบน

     ระบบนิเวศหญ้าทะเลมีความสำคัญอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย สืบพันธุ์และวางไข่  เจริญเติบโต  หลบภัย และหาอาหารของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยตามหน้าดิน ปลา  สิ่งน้ำวัยอ่อนนานาๆ ชนิด หญ้าทะเลเป็นอาหารของพะยูน ปลา และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด หญ้าทะเลที่พบในประเทศไทย มีทั้งหมดมี 12 ชนิด จากจำนวน 58 ชนิดทั่วโลก คือ
          1. หญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides)
          2. หญ้าชะเงาเต่า (Thalassai hemprichii)
          3. หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis)
          4. หญ้าใบมะกรูดขน (Halophila decipiens)
          5. หญ้าใบมะกรูดแคระ (Halophila minor)
          6. หญ้าใบพาย (Halophila beccarii)
          7. หญ้าใบสน (Syringodium isoetifolium)
          8. หญ้าชะเงาใบแคบ (Halodule uninervis)
          9. หญ้าผมนาง (Halodule pinifolia)
          10. หญ้าชะเงาสั้นปลายหนาม (Cymodocea serrulata)
          11. หญ้าชะเงาสั้นปลายใบมน (Cymodocea rotundata)
          12. หญ้าตะกานน้ำเค็ม (Ruppia maritima)
     โดยชนิดที่ 12 จะพบเจริญเติบโตอยู่ในฝั่งอ่าวไทยเท่านั้น  สำหรับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จะพบหญ้าทะเล 2 ชนิด คือ หญ้าชะเงาเต่า (Thalassai hemprichii) และ หญ้าผมนาง (Halodule pinifolia)

  

ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ภาพหญ้าตะกานน้ำเค็ม ดูได้จากเว็บ  http://www.dmcr.go.th/marinecenter/seagrass/seagrasses-5.php
2. ระบบนิเวศป่าชายเลน ปากแม่น้ำ และหญ้าทะเล ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากเว็บไซต์ กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดสงขลา http://www.sc.psu.ac.th/chm/biodiversity/eco_system.html
3. ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล http://www.mkh.in.th/index.php/2010-03-22-18-04-43/2010-03-25-13-45-39