เนื้อหา

วีดิทัศน์ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน

     พืชในป่าชายเลนส่วนใหญ่สืบพันธุ์โดยอาศัยลม แมลง (เช่น ผึ้ง ผีเสื้อกลางคืน ตัวต่อ) นก และค้างคาวเป็นตัวพาเกสรตัวผู้ไปปฏิสนธิกับเกสรตัวเมีย โดยมีทั้งการผสมภายในต้นเดียวกัน (self-pollination) เช่น ฝาดดอกขาว (Lumnitzera racemosa) และการผสมข้ามต้น (cross-pollination) นอกจากนี้ยังพบว่าพืชหลายชนิดจะมีการสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ ดังรายละเอียดที่กล่าวไว้ในวีดิทัศน์

  

     สำหรับตัวอย่างของการผสมเกสรของพืชที่ต้องอาศัยสัตว์ชนิดอื่นๆ เข้ามาช่วยเป็นพาหะในการนำเกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมีย มีดังนี้ ต้นฝาดดอกแดง (Lumnitzera littorea) พบว่าจะต้องอาศัยนกเป็นตัวพาเกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมีย ในขณะที่ ฝาดดอกขาว (Lumnitzera racemosa) และพืชใน Genus Bruguiera ซึ่งดอกมีขนาดเล็กก็จะต้องอาศัยแมลงเป็นตัวพาเกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมีย และสำหรับพืชใน Genus Sonneratia ซึ่งดอกจะบานในเวลากลางคืน ทำให้ค้างคาวเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญกับการขยายพันธุ์ของพืชในจีนัสนี้ เช่น ต้นลำพูทะเล (Sonneratia alba) เป็นอย่างมาก จากการสืบค้นข้อมูล พบว่าประเทศสิงคโปร์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของต้นลำพูทะเลไว้ว่า ถ้าไม่มีลำพูทะเลก็จะไม่มีทุเรียน หรือ No durians without Sonneratia? ที่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ศึกษาพบว่า ค้างคาวที่ช่วยในการผสมเกสรต้นลำพูเป็นค้างคาวชนิดเดียวกับค้างคาวที่ช่วยผสมเกสรต้นทุเรียนและโครงสร้างของดอกทุเรียนและลำพูทะเลก็มีลักษณะเหมือนกัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นลำพูทะเล Mangrove Apple  (Sonneratia alba)  ได้ที่เว็บไซต์ http://www.naturia.per.sg/buloh/plants/sonneratia.htm จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยในระบบนิเวศจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตภายในระบบนิเวศนั้นๆ
     ลักษณะของใบ ดอก ผล ของพืชในป่าโกงกางสามารถศึกษาและดูภาพประกอบได้จากเว็บไซต์ Mangroves trees and shrubs http://www.fao.org/docrep/010/ai387e/ai387e06.htm