เนื้อหา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี มีบทบาทและหน้าที ดังนี้
     1. ดำเนินการวิจัยและศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน
     2. เป็นศูนย์กลางในการอบรมเผยแพร่ ผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ให้แก่ส่วนราชการ
         และภาคเอกชนทั่วไป เพื่อทำให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่าง
         ถูกต้องและยั่งยืน

     3. ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ อาชีพของราษฎรบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน และพื้นที่ใกล้เคียง
         โดยมุ่งเน้นการพัฒนาช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจน

     4. พัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศ ตลอดจนพัฒนา
         กิจกรรมอื่นๆ แบบบูรณาการควบคู่กันไปด้วย

     5. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและดุลยภาพทางธรรมชาติให้คง
         ลักษณะของพื้นที่ไว้

     6. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิดีทัศน์ เรื่อง หน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ