เนื้อหา

     เป็นที่ทราบกันดีว่า ป่าชายเลนเป็นบริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตต่างๆ อาศัยอยู่ร่วมกันมากมายทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บกและเป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิด เนื่องจากป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศทางทะเล ทำหน้าที่เป็นกำแพงธรรมชาติที่ลดความแรงของคลื่นและลมทะเล ส่งผลต่อการลดการกัดเซาะพื้นที่บริเวณชายฝั่ง ทำให้เกิดการสะสมของตะกอน ดิน และทรายช่วยเพิ่มพื้นที่ของชายฝั่ง หรือจะพูดง่ายๆ ว่าทำให้เกิดการงอกของพื้นดินก็ได้ และการที่มีต้นไม้ชายเลนที่มีระบบรากที่มีลักษณะเฉพาะทำให้ช่วยในการสะสมตะกอนและธาตุอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในระบบนิเวศป่าชายเลน จึงเป็นแหล่งที่ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เข้ามาอาศัยหาอาหารเพื่อการเจริญเติบโตและหลบภัย วิดีทัศน์เรื่อง ป่าชายเลนสำคัญอย่างไร (การเดินทาง)