เนื้อหา

     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี มีพื้นที่ศูนย์กลางบริเวณศูนย์ศึกษาประมาณ 4,000 ไร่ โดยมีการดำเนินกิจกรรมแบบผสมผสานระหว่างป่าไม้และประมง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น