เนื้อหา

     ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
     มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
     ชั้น ม.1  ตัวชี้วัด 11 อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก และการสืบพันธํแบบ
                             ไม่อาศัยเพศของพืช โดยใช้ส่วนต่างๆ ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์

                 ตัวชี้วัด 13 อธิบายหลัการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์
                              ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อผลผลิตของพืชและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

     ชั้น ม.4-6 ตัวชี้วัด 2 ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช

     มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
     ชั้น ม.3 ตัวชี้วัด 4 สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรง
                           ชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล

                ตัวชี้วัด 5 อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช
                            และสิ่งแวดล้อม

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
     มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
     ชั้น ม.3    ตัวชี้วัด 1 สำรวจระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่น และอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
                             ภายในระบบนิเวศ

                   ตัวชี้วัด 2 วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตใน
                             รูปของโซ่อาหารและสายในอาหาร

                   ตัวชี้วัด 3 อธิบายวัฎจักรน้ำ วัฎจักรคาร์บอนและความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ
                   ตัวชี้วัด 4 อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชาการในระบบนิเวศ
     ชั้น ม.4-6 ตัวชี้วัด 1 อธิบายดุลยภาพของระบบนิเวศ
                   ตัวชี้วัด 1 อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต
                   ตัวชี้วัด 3 อธิบายความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และเสนอแนะแนวทาง
                             ในการดูแลและรักษา

     มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศและโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
     ชั้น ม.3   ตัวชี้วัด 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอ
                             แนวทางในการแก้ไขปัญหา

                  ตัวชี้วัด 2 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
                  ตัวชี้วัด 3 อธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
                  ตัวชี้วัด 4 วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                  ตัวชี้วัด 5 อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
                  ตัวชี้วัด 2 อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
                             อย่างยั่งยืน

     ชั้น ม.4-6 ตัวชี้วัด 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
                             ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก

                  ตัวชี้วัด 2 อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
                             ทรัพยากรธรรมชาติ

                  ตัวชี้วัด 3 วางแผนและดำเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
                            ทรัพยากรธรรมชาติ