รายละเอียดเบื้องต้น


     เมื่อเอ่ยถึงชื่อ "อ่าวคุ้งกระเบน" เชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงชายหาด ทะเล คลื่น และอาจจะคิดไปถึงปลาตีนในป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบนเป็นชื่อเรียกสั้นๆ ที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจกันดีว่า หมายถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในด้านการทดลองวิจัยพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังทำหน้าที่ฝึกอบรมเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตลอดจนการดำเนินการและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ด้วย