แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางจินตนา มาวิบูลย์วงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) จ.ราชบุรี
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์(มณีวิทยา) จ.ราชบุรีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวนุสรา หัวไผ่ โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
นางมนต์ทิพย์ นาคประสม โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางจันทร์ดาว แสงแก้ว โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
นายสิทธิสอน คาตุ้ย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ