เนื้อหา

     ศูนย์วิจัยยางสงขลาได้ให้บริการการทดสอบคุณภาพยางแก่เอกชนและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการการทดสอบ ทั้งยางแท่ง น้ำยางข้น และผลิตภัณฑ์ยางบางส่วนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทางภาคใต้ นอกจากนั้นยังให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาง เช่น การฝึกอบรมการทดสอบสมบัติของน้ำยาง การฝึกอบรมการทดสอบสมบัติของยางแท่งเอสทีอาร์ และการทดสอบสมบัติทางกายภาพของยางคงรูป เป็นต้น โดยห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่สามารถให้บริการได้ มีดังนี้
     1. ห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง
     2. ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำยางข้น
     3. ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพ 

      

     ห้องปฏิบัติการทดสอบต่าง ๆของกลุ่มวิจัยการแปรรูปและทดสอบยาง ศูนย์วิจัยยางสงขลา ให้บริการการทดสอบในเขตภาคใต้ตอนบน และตอนล่าง และออกใบรับรองคุณภาพยางแท่งในนาม สถาบันวิจัยยางนอกจากการทดสอบยางแท่งแล้ว ยังให้บริการการทดสอบยางดิบชนิดอื่นๆ เช่น ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางแผ่นรมควัน ยางเครพด้วยนอกจากนี้ยังทดสอบน้ำยางข้นและสมบัติทางกายภาพของยาง เช่น ความหนืดของยาง สมบัติการเริ่มคงรูปของยางแห้ง สมบัติการต้านแรงดึง ความเค้นดึง ความแข็ง ความทนต่อการขัดสี ความล้า การฉีกขาด เป็นต้น

วิดีทัศน์ เรื่อง การทดสอบยาง