เนื้อหา

     ศูนย์วิจัยยางสงขลา เดิมชื่อ ศูนย์วิจัยการยาง ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ 18 มกราคม 2508 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Program UNDP) เป็นหน่วยงานอยู่ในความรับผิดชอบของกองการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อกรมวิชาการเกษตรได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ ศูนย์วิจัยการยางจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยยางสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2527 ศูนย์วิจัยยางสงขลา ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และมีผู้เชี่ยวชาญยางพาราในสาขาต่างๆ มาช่วยวางรากฐานการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับนักวิจัยของไทยในระยะเริ่มแรก มีการวิจัยยางด้านต่างๆ เช่น ด้านพันธุ์ยาง โรคและศัตรูยาง ด้านดินและปุ๋ย การดูแลรักษาสวนยาง  การกำจัดวัชพืช การปลูกพืชคลุม การปลูกพืชแซมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ชาวสวนยาง ด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยางและมีการพัฒนายางโดยเน้นการพัฒนาสวนยางขนาดเล็ก เช่น การกรีดยางหน้าสูง การใช้ยาเร่งน้ำยาง การส่งเสริมการแปลงเพาะและขยายพันธุ์ยางของภาคเอกชน การรวมกลุ่มขายยางและการปรับปรุงคุณภาพยางและการใช้ประโยชน์ไม้ยางพารา มีการออกวารสารยางพาราเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชาวสวนยางและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและการจัดสัมมนายางเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

   

     ศูนย์วิจัยยางสงขลา มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านค้นคว้าวิจัย และพัฒนายาง สำหรับท้องถิ่นในภาคใต้ ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับยางพารา ด้านพืชศาสตร์ ด้านอารักขาพืช ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปยาง ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง บริการทดสอบคุณภาพยาง ควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ โดยให้บริการแก่เอกชนและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  มีการให้บริการการทดสอบ ทั้งยางแท่ง น้ำยางข้น และผลิตภัณฑ์ยางบางส่วนให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทางภาคใต้ ให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาง เช่น การฝึกอบรมการทดสอบสมบัติของน้ำยาง การฝึกอบรมการทดสอบสมบัติของยางแท่งเอสทีอาร์ และการทดสอบสมบัติทางกายภาพของยางคงรูป เป็นต้น 

วิดีทัศน์ เรื่อง ศูนย์วิจัยยางสงขลา