เนื้อหา

     ศูนย์วิจัยยางสงขลาสังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบเชิงเขาทางทิศตะวันตกของเขาคอหงส์ เนื้อที่ทั้งหมดมีประมาณ 800 ไร่