รายละเอียดเบื้องต้น


     ศูนย์วิจัยยางสงขลา จัดตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2508 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Program UNDP) ชื่อเดิม ศูนย์วิจัยการยาง เป็นหน่วยงานอยู่ในความรับผิดชอบของกองการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อกรมวิชาการเกษตรได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยยางสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2527
     ศูนย์วิจัยยางสงขลา มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านค้นคว้าวิจัย และพัฒนายาง สำหรับท้องถิ่นในภาคใต้ ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับยางพารา ด้านพืชศาสตร์ ด้านอารักขาพืช ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปยาง ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง บริการทดสอบคุณภาพยาง ควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ