เนื้อหา

     การถ่ายฝากตัวอ่อน คือ การนำตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมระหว่างตัวอสุจิของพ่อพันธุ์และไข่ของแม่พันธุ์ที่คัดเลือกไว้ แล้วล้างเก็บออกมาจากมดลูกของแม่พันธุ์ ต่อจากนั้นนำไปฝากใส่ไว้ให้เติบโตในมดลูกของตัวเมียอีกตัวหนึ่งให้อุ้มท้องไปจนคลอด การถ่ายฝากตัวอ่อนนิยมทำกับสัตว์ที่มีการตกลูกครั้งละ 1 ตัว และมีระยะเวลาตั้งท้องนาน เช่น โค กระบือ โดยประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อนคือ ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเท่าเดิม ขยายพันธุ์ได้จำนวนมากช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขยายพันธุ์สัตว์ และช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ต่างๆ ที่ใกล้สูญพันธุ์

     ขั้นตอนการย้ายฝากตัวอ่อนเริ่มจากการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โคตัวให้และโคตัวรับจากนั้นฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่ และผสมเทียมแม่โคตัวให้ภายใน 12 ชั่วโมงหลังอาการสัด 2 – 3 ครั้ง จากนั้นจึงเก็บตัวอ่อน 7 วันหลังจากอาการสัดวันแรกโดยใช้เครื่องมือดูดเอาตัวอ่อน แล้วนำไปประเมินคุณภาพตัวอ่อนที่เก็บได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ตัวอ่อนที่ได้คุณภาพจะย้ายไปฝากในแม่โคตัวรับทันที หรือแช่แข็งไว้ใช้เมื่อแม่โคตัวรับมีความพร้อม หลังจากถ่ายฝากตัวอ่อนครบ 1 เดือนแล้วจึงตรวจสอบว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ โดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์

     คำถาม:การผสมพันธุ์วัวโดยวิธีผสมเทียมกับการย้ายฝากตัวอ่อนแบบไหนจะให้ลูกวัวพันธุ์ดีกว่ากัน ?


วีดิทัศน์เรื่อง การย้ายฝากตัวอ่อนโค