เนื้อหา

     ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรีเป็นหน่วยงานของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมและวิทยาการสืบพันธุ์ ปัญหาทางระบบ
         สืบพันธุ์ รวมทั้งการตรวจวินิจฉัย เพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ในพื้นที่
         ที่รับผิดชอบ
     2) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ การทดสอบสกุลสัตว์ การแก้ไขปัญหาทาง
         ระบบสืบพันธุ์ การปรับปรุงและการขยายพันธุ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
     3) วางแผนและดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยผสมเทียมทั่วประเทศ
     4) เป็นห้องปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับการวินิจฉัยปัญหาการผสมพันธุ์ การผสมติดยากในพื้นที่
         ที่รับผิดชอบ
     5) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์
     6) พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อนโคนม โคเนื้อ 
         กระบือ สุกร แพะ และปศุสัตว์อื่นๆ
     7) ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางระบบสืบพันธุ์

     ศูนย์วิจัยจะมีธนาคารน้ำเชื้อซึ่งเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งภายใต้ไนโตรเจนเหลวที่ -196 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำเชื้อ สำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงานหรือเกษตรกรนำไปใช้ผสมเทียมต่อไป


วีดิทัศน์เรื่อง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี