เนื้อหา

การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อส่วนใหญ่จะเน้นการตรวจลักษณะทางกายภาพ เช่น
     1) ปริมาตร ปริมาตรของน้ำเชื้อขึ้นอยู่กับ ชนิด ขนาด พันธุ์ อายุ และความถี่ในการรีดน้ำเชื้อ  รวมทั้งการกระตุ้นก่อนการรีดน้ำเชื้อ   
     2) สีลักษณะของน้ำเชื้อโคที่ปกติ  ต้องเป็นสีขาวครีมจนถึงเหลืองจาง ๆ มีกลิ่นเพียงเล็กน้อย  น้ำเชื้อที่มีตัวอสุจิน้อยมักจะใส  
     3) สิ่งปนเปื้อนหลังจากตั้งน้ำเชื้อไว้สักครู่ควรส่องดูบริเวณก้นหลอดว่ามีสิ่งสกปรกตกตะกอนหรือไม่  การมีสิ่งสกปรกปนอยู่อาจเนื่องมาจากการทำความสะอาดตัวสัตว์ไม่เพียงพอก่อนการรีดน้ำเชื้อ
     4) ความข้น วัดด้วยเครื่อง Spectrophotometer โดยน้ำเชื้อที่สามารถนำไปผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งได้ต้องมีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 300 ล้านตัว ต่อ 1 cc
     5) การเคลื่อนไหว แบ่งเป็น 2 แบบ คือ
               - การเคลื่อนไหวหมู่ (Mass movement) ประเมินโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ที่ 40-100 เท่า 
                 จะพบการเคลื่อนที่แบบคลื่น
               - การเคลื่อนไหวรายตัว (Individual movement) เป็นการสังเกตอสุจิรายตัว ภายใต้กล้อง
                 ขยาย 400 เท่าบันทึกอัตราการเคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้าคำนวณเทียบเป็น %ซึ่งต้องมีการ
                 เคลื่อนที่ไปข้างหน้าไม่ต่ำกว่า 70%โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
                 อย่างรวดเร็วกลุ่มที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้ากลุ่มที่ไม่เคลื่อนที่แต่ยังไม่ตายและกลุ่มที่ตายแล้ว

  

     การเจือจางน้ำเชื้อ เป็นการเพิ่มปริมาณของน้ำเชื้อให้มากขึ้น เพื่อแบ่งผสมให้กับแม่พันธุ์ได้หลายตัว โดยนำน้ำเชื้อที่วัดความเข้มข้นแล้วไปเจือจางด้วยสารละลายเจือจาง คือ ไข่แดง ทริส(Egg-York Tris) และสารอื่นๆอีก เช่น กลีเซอลอลให้มีความเข้มข้น 20 ล้านตัว ต่อ 1 ซีซี


วีดิทัศน์เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพและการเจือจางอสุจิ