เนื้อหา

     ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ผสมเทียมลำพญากลางจ.ลพบุรี มีหน้าที่เก็บรักษาน้ำเชื้อนำเข้าของกรมปศุสัตว์และผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งที่เป็นพ่อพันธุ์ภายในประเทศ รับและเบิกจ่ายน้ำเชื้อแช่แข็ง
(Semen Bank) ให้แก่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำหน่ายน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อพันธุ์ และรวบรวมข้อมูลประวัติโคพ่อพันธุ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  

     การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง จะทำการรีดเก็บน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะที่ดี ซึ่งมี 3 วิธี คือ การใช้ช่องคลอดเทียมการใช้มือนวดและการรีดเก็บด้วยไฟฟ้า โดยวิธีที่นิยมมากที่สุดคือ การใช้ช่องคลอดเทียม ซึ่งเป็นวิธีที่กระตุ้นความกำหนัดของพ่อพันธุ์ด้วยการใช้ตัวล่อแล้วให้พ่อพันธุ์ขึ้นทับ จากนั้นจะสวมช่องคลอดเทียมให้พ่อพันธุ์ปล่อยเชื้อลงไป สำหรับตัวล่อที่ใช้มี 3 แบบ คือ
     1) วัวเพศผู้ที่ตอนแล้วโดยใช้วัวเพศผู้ที่รีดน้ำเชื้อได้น้อยมาตอนด้วยการตัดอัณฑะ ซึ่งจะให้ฟีโรโมนเหมือนกับเพศเมีย จึงสามารถดึงดูดวัวเพศผู้ด้วยกันเองได้วัวเพศผู้ที่ตอนแล้วนิยมถูกนำมาใช้เป็นตัวล่อ เนื่องจากในแต่ละวันมีการรีดน้ำเชื้อจำนวนมาก ถ้าใช้ตัวเพศเมียเป็นตัวล่อจะรับน้ำหนักไม่ไหว
     2) วัวเพศเมีย ต้องใช้วัวที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์และอยู่ในช่วงของการเป็นสัด เพื่อกระตุ้นให้เพศผู้มีความกำหนัดมากขึ้น
     3) หุ่นล่อเป็นวัสดุที่ทำเลียนแบบคล้ายวัวโดยนำหนังวัวมาหุ้มและเคลื่อนที่ได้ นิยมใช้ในการฝึกพ่อพันธุ์ใหม่ซึ่งไม่เคยถูกรีดน้ำเชื้อมาก่อน                  

     สำหรับความถี่ในการรีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์หนึ่งตัว ใน 1 สัปดาห์จะรีดน้ำเชื้อได้ 2 วัน และใน 1 วันจะรีดน้ำเชื้อได้ 2 ครั้ง โดยต้องให้พ่อพันธุ์พัก 3 วัน จึงจะรีดน้ำเชื้อใหม่ได้ ซึ่งการเก็บน้ำเชื้อถี่ไปจะทำให้ปริมาณตัวอสุจิลดลง


วีดิทัศน์เรื่อง ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งลำพญากลาง