เนื้อหา

     กรมปศุสัตว์ (Department of Livestock Development) เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  

     1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากฤหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์และรักษาสิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์
     3) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการการประสานความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ
     4) บริการให้แก่เกษตรกรด้านการปศุสัตว์
     5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

     โดยบทบาทการทำงานของกรมปศุสัตว์นั้นอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เช่น การควบคุมป้องกันโรค การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การพัฒนาพันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะการขยายพันธุ์สัตว์โดยวิธีผสมเทียม ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนของสัตว์ได้จำนวนมาก ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือจากเกษตรเป็นอย่างมาก 


วีดิทัศน์เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของกรมปศุสัตว์

     กรมปศุสัตว์ (Department of Livestock Development) เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  

     1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากฤหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
     2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์และรักษาสิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์
     3) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการการประสานความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ
     4) บริการให้แก่เกษตรกรด้านการปศุสัตว์
     5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

     โดยบทบาทการทำงานของกรมปศุสัตว์นั้นอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เช่น การควบคุมป้องกันโรค การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การพัฒนาพันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะการขยายพันธุ์สัตว์โดยวิธีผสมเทียม ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนของสัตว์ได้จำนวนมาก ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือจากเกษตรเป็นอย่างมาก 


วีดิทัศน์เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของกรมปศุสัตว์