เนื้อหา

สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี
     ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3 ) และช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 – ม.6)

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
     มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

ตัวชี้วัด ( ม.2)
     4. อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. บอกลักษณะของพ่อพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการผสมเทียมได้
     2. บอกวิธีการสังเกตอาการสัตว์ที่มีความเป็นสัดได้
     3. บอกลักษณะของน้ำเชื้อที่มีคุณภาพได้
     4. อธิบายวิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อและการบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็งได้
     5. อธิบายขั้นตอนการผสมเทียมของสัตว์ชนิดต่างๆได้
     6. อธิบายวิธีการถ่ายฝากตัวอ่อนโคได้