แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

คุณครูอรวรรณ ศรีพล โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
คุณครูสุภาพร แสนแก้ว โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวพัชรินทร์ พูลสวัสดิ์ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
นางสาวสุภาภรณ์ พรสิงชัย โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางทิพวรรณ ยาวิลาศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  
นางลาวัณย์ แหวนเพชร โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางทิพวรรณ ยาวิลาศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
นางลาวัณย์ แหวนเพชร        ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

คุณครูกัญญาภัทร หอมเย็น
คุณครูอลิสา แปยอ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา