เนื้อหา

     ในการป้องกันโรคติดต่อจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศ โดยเฉพาะโรคติดต่อร้ายแรงเช่นโรคเอดส์ ตลอดจนการวางแผนครอบครัวจะได้รับการแนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัย ประเทศไทยผลิตถุงยางอนามัยจากยางพาราธรรมชาติหลายยี่ห้อวางจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   

     ถุงยางอนามัยจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ คุณภาพของถุงยางอนามัยที่จะออกจำหน่ายในแต่ละรุ่นที่ผลิตต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม คือ มอก.625 – 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 122 ตอนที่ 121ง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2548 ซึ่งระบุเกณฑ์มาตรฐานและกระบวนการทดสอบไว้อย่างชัดเจน

คำถาม
     - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานและวิธีการทดสอบถุงยางอนามัยจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดแสดงถุงยางอนามัยสมัยต่าง ๆ ไว้ในพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยและมีการตรวจสอบถุงยางอนามัยที่บริษัทต่าง ๆ มีการผลิตออกจำหน่ายในแต่ละงวดการผลิตว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ โดยวิธีการทดสอบจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.625 – 2548

วิดีทัศน์ เรื่อง คุณภาพของถุงยางอนามัย