เนื้อหา

สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3 ) และช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 – ม.6)

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
     มาตรฐาน ว 3.เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


ตัวชี้วัด
     ( ม.1) ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และอภิปรายการนำความรู้เกี่ยวกับสารละลายไปใช้ประโยชน์ 

     ( ม.2 ) สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
     ( ม.4 – ม.6 ) ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สาระที่ 5
พลังงาน
     มาตรฐาน ว 5. 1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้  ไปใช้ประโยชน์


ตัวชี้วัด
  

     ( ม.4 – ม.6 ) อธิบายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ และการป้องกันอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

จุดประสงค์การเรียนรู้
     - ตระหนักถึงอันตรายจากการรับประทานอาหารที่มีสารเคมีที่เป็นพิษปนเปื้อน

     บอกวิธีการตรวจสอบสารเคมีพิษบางชนิด ที่มักจะปนเปื้อนอยู่ในอาหารได้
     รู้วิธีสังเกตลักษณะของอาหารที่มีสารปนเปื้อนเพื่อหลีกเลี่ยงได้
     บอกลักษณะอาการขั้นต้นของผู้ที่รับประทานอาหารที่มีสารปนเปื้อนบางชนิดได้
     บอกหลักการทำงานของเตาไมโครเวฟและวิธีตรวจสอบการรั่วของคลื่นไมโครเวฟได้
     บอกวิธีการตรวจสอบคุณภาพของถุงยางอนามัยให้ได้มาตรฐาน มอก.ได้