รายละเอียดเบื้องต้น


     เรามักจะได้ยินอยู่เสมอเกี่ยวกับผลการ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค ที่ได้รับการประกาศจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์  เพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพให้ประชาชนได้ทราบด้านคุ้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวังโรค มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดต่อสำคัญต่างๆ เช่น วัตซีนป้องกันโรคเอดส์และไข้หวัดนก  มีการตรวจวิเคราะห์อาหารหรือวัตถุดิบว่ามีการปนสารห้ามใช้หรือมีการ ปนเปื้อน สารพิษต่างๆ เช่น (Dioxin) หรือมีการตัดแต่งทางพันธุกรรม (GMO) หรือไม่ เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุก ๆ สาขา