แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางอัชรา ลอว์สัน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
นางสาวประภาพร วรรณดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยาผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
นางสาวสุปราณี ศรีวิชา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายสมศรี หล้าบุดดา โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม