เนื้อหา

     น้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัด สามารถนำมาทำเป็นไบโอดีเซลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำได้ ไบโอดีเซลเป็นการนำเอสเทอร์ของกรดไขมัน (Fatty Acid Esters) ในน้ำมันปาล์มมาผลิตเป็น เมธิลเอสเตอร์ (Methyl ester) หรือไบโอดีเซล โดยได้จากการทำปฏิกิริยา 2 รูปแบบ คือ ปฏิกิริยา esterification ระหว่างกรดไขมันกับแอลกอฮอล์ หรือปฏิกิริยา transesterification ระหว่างไตรกลีเซอไรด์กับแอลกอฮอล์ โดยทั้งสองรูปแบบใช้โซดาไฟ (NaOH) เป็นสารเร่งปฏิกิริยา ขั้นตอนในการทำไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบมีดังนี้
     ขั้นตอนแรก เป็นกระบวนการทำปฏิกิริยา Transesterification โดยการเติมเมทานอลที่ผสมกับสารเร่งปฏิกิริยาหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้ว โดยผสมภายใต้อุณหภูมิสูง ขั้นนี้จะได้เป็น เมทิลเอสเตอร์  พร้อมทั้งได้ กลีเซอลีนอีกประมาณร้อยละ 10 ปนอยู่ด้วย
     ขั้นต่อไป ตั้งสารละลายที่ทำปฏิกิริยาแล้วทิ้งไว้จนเกิดการแยกชั้นโดยกลีเซอลีนจะจมอยู่ด้านล่าง ขั้นตอนนี้จะปล่อยให้กลีเซอลีนไหลแยกออกไป
     ขั้นตอนต่อมา เป็นการนำเอาไบโอดีเซลที่แยกกลีเซอลีนออกแล้ว ไปล้างน้ำโดยการฉีดหรือพ่นละอองน้ำลงไปเพื่อกำจัดกลีเซอลีน และสารปนเปื้อนอื่นๆ ที่สามารถละลายน้ำได้ น้ำจะจมลงส่วนล่างของไบโอดีเซล
     ขั้นตอนสุดท้าย เป็นการกำจัดน้ำออกจากไบโอดีเซล โดยนำไปให้ความร้อน
เมื่อกำจัดน้ำออกหมด ก็จะได้ไบโอดีเซลที่เรียกว่า B 100  สามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่ำได้ หรือใช้ผสมกับน้ำมันดีเซลในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปได้

วิดีทัศน์ เรื่อง ไบโอดีเซล 

คำถาม
     - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชอื่น และน้ำมันพืชใช้แล้ว