เนื้อหา

     ผลปาล์มน้ำมันจะมีส่วนที่ให้น้ำมัน 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นเนื้อของผลปาล์มซึ่งอยู่ระหว่างเปลือกกับกะลา และจากส่วนของเอ็นโดสเปิมซึ่งอยู่ในกะลาหรือในเมล็ดของปาล์มน้ำมัน น้ำมันจากแต่ละส่วนนี้จะมีสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกัน

    

     เมื่อทะลายปาล์มน้ำมันถูกส่งเข้าไปยังโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบมาตรฐาน (ซึ่งสกัดเฉพาะน้ำมันจากเนื้อของผลปาล์ม แยกเมล็ดในไว้สกัดต่างหาก) ทะลายปาล์มจะเข้าสู่กระบวนการสกัดซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

    

     ขั้นที่ 1 ทำการอบทะลายปาล์มด้วยไอน้ำ ( sterilization) ที่อุณหภูมิ 130 – 135 องศาเซลเซียส ความดัน 2.5 – 3 บรรยากาศ เป็นเวลา 50 – 75 นาที เพื่อหยุดปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดกรดไขมันอิสระในผลปาล์มและทำให้ผลปาล์มนุ่มหลุดจากขั้วผลได้ง่าย
     ขั้นที่ 2 การแยกผล ( stripping) ทะลายปาล์มที่ถูกอบแล้วจะถูกส่งเข้าเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ทะลายเปล่าถูกแยกออกไป ส่วนผลปาล์มจะถูกย่อยด้วยเครื่องย่อยผลปาล์มให้ส่วนเปลือกและเนื้อแยกออกจากส่วนเมล็ดหรือกะลา เพื่อเข้าสู่การสกัดน้ำมัน
     ขั้นที่ 3 การสกัดน้ำมัน ( oil extraction) นำส่วนเปลือกและเนื้อปาล์มไปอบอีกครั้งหนึ่งที่อุณหภูมิ 90 – 100 องศาเซลเซียส นาน 20 – 30 นาที แล้วผ่านเข้าเครื่องหีบ จะได้น้ำมันปาล์มดิบที่ยังมีน้ำและเศษที่เป็นของแข็งปนอยู่ด้วยเล็กน้อย
     ขั้นที่ 4 การทำความสะอาดน้ำมันปาล์มดิบ ( clarification) น้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัดจะถูกส่งเข้าถังกรองเพื่อแยกเอาน้ำและของแข็งออกก่อนถูกส่งเข้าเครื่องเหวี่ยงเพื่อทำความสะอาดและไล่น้ำออกอีกครั้ง จากนั้นจึงส่งเข้าถังเก็บน้ำมันเพื่อจำหน่ายหรือนำไปกลั่นเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์สำหรับการบริโภคต่อไป กากผลปาล์มที่ผ่านการหีบมาแล้วจะถูกนำมาแยกเส้นใยออกจากเมล็ดหรือกะลา นำกะลาซึ่งยังมีเนื้อในหรือเอนโดเสปิมอยู่นี้มาอบแห้งและทำความสะอาด แล้วนำเข้าเครื่องกระเทาะเพื่อแยกกะลาออก  จากนั้น นำเอนโดเสปิมมาอบแห้งให้มีความชื้นไม่เกิน 7% แล้วบรรจุกระสอบรอการจำหน่ายหรือส่งไปหีบน้ำมันต่อไป

วิดีทัศน์ เรื่อง โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม

วิดีทัศน์ เรื่อง ของเหลือจากการผลิตน้ำมันปาล์ม