เนื้อหา

     ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี จะนำเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนราไปเพาะ โดยวิธีเพาะจะทำการเพาะจากเมล็ดงอก (Germinated seeds) ซึ่งมีขั้นตอนคือ ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์แห้ง ต้องนำมาทำลายระยะการพักตัวก่อน โดยอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 40 ◦C เป็นเวลา 40 – 60 วัน หลังจากนั้นจึงนำไปเพาะ ให้ความชื้นและวางในห้องเพาะประมาณ 20 – 45 วัน ก็จะได้เมล็ดงอกของปาล์มน้ำมัน

   

     จากนั้นนำเมล็ดงอกที่งอกแล้วประมาณ 10 – 14 วัน ลงเพาะในถุงเพาะ และนำไปไว้ในโรงเรือนอนุบาลเพื่อให้ปุ๋ยให้น้ำ ที่เหมาะสม กับอายุของต้นกล้า ในระหว่างที่ต้นกล้าอยู่ในโรงเรือนอนุบาลนี้ จะมีการคัดต้นกล้าที่ผิดปกติทิ้ง เพราะต้นกล้าที่ไม่สมบูรณ์หรือมีลักษณะที่ผิดไปจากต้นอื่น ๆ อาจมีความแปรปรวนเนื่องมาจากพันธุกรรม หรือเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่ำหรือเกิดความผิดปกติเมื่อผสมเกสร ถ้านำไปปลูกจะมีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมันในระยะยาว จึงต้องคัดทิ้งตั้งแต่แรก
     การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของปาล์มน้ำมันในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงของการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพราะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ยังมีโอกาสที่ต้นปาล์มน้ำมันกลายพันธุ์ได้หากพันธุ์ปาล์มที่นำไปปลูกเป็นพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม กว่าที่เกษตรกรจะรู้ผลก็กินเวลาหลายปีทำให้เสียเวลาและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน  ในอนาคตประเทศไทยน่าจะศึกษาจนสามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันให้ได้ผลที่ไม่เกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรมและได้ผลผลิตสูง ใช้เวลาในการปลูกน้อยเช่นเดียวกับที่บางประเทศทำได้ ปัจจุบันในประเทศไทยจึงต้องอาศัยพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเป็นส่วนใหญ่ โดยเกษตรกรจะต้องเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ชึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร และต้นกล้าต้องมีอายุ 8 – 12 เดือนขึ้นไป 

 

วิดีทัศน์ เรื่อง การขยายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

คำถาม
     - ถ้าเก็บผลปาล์มน้ำมันที่หล่นอยู่ใต้ต้นปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีไปเพาะ แล้วนำไปปลูก นักเรียน
       คิดว่าผลที่ได้ควรจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด