เนื้อหา

     ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานีเดิม) เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523 มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในขณะนั้นคือ การทำวิจัยหลากหลายด้านในสาขาวิชาเกษตร โดยเน้นพืชหลักในท้องถิ่น คือปาล์มน้ำมัน ลองกอง ลางสาด สะตอ ปาล์มประดับ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่หลักดังนี้        

     1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตปาล์มน้ำมันในด้านปรับปรุงพันธุ์ การวิจัยเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมและการใช้ประโยชน์ผลิตผลของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ที่สูงสุด ลดต้นทุนการผลิตตลอดจนการปรับปรุงระบบการจัดการการผลิตเพื่อลดมลภาวะและรักษาสภาพแวดล้อม
     2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องน้ำมันปาล์ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของตลาด และได้มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับระบบการผลิตของสินค้าอุตสาหกรรม ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
     3. เป็นหน่วยงานในการประสานงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มระหว่างภาครัฐและเอกชน

   

     4. เป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูล และเทคโนโลยีด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน
     5. เป็นหน่วยงานให้คำแนะนำและบริการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ใบพืชและคุณภาพน้ำมันปาล์ม
     6. เป็นหน่วยงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน

 

วิดีทัศน์ เรื่อง ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี