เนื้อหา

     ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ 4 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ริมถนนสายสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราชหรือทางหลวงหมายเลข 401 กิโลเมตรที่ 49 ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 720 กิโลเมตร มีพื้นที่ 3,154 ไร่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไชยคราม-วัดประดู่ ทิศเหนือติดทางหลวงหมายเลข 4014 สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช ทิศใต้ติดกับถนนสายกาญจนดิษฐ์ - สิชล (สายเก่า) ทิศตะวันออกติดบริเวณที่ดินของเอกชน และทิศตะวันตกติดคลองสระ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเล 11 - 12 เมตร 

     ลักษณะดินในพื้นที่มีถึง 4 ชุด คือดินชุดคอหงส์ มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ลอนลาด มีความลาดชัน 2 - 5 % มีการระบายน้ำได้ดี ดินบนลึกไม่เกิน 15 เซนติเมตรเป็นดินร่วนปนทรายสีน้ำตาลเข้ม มีค่า pHประมาณ 4.5 - 5.9 บางส่วนเป็นดินชุดสงขลา มีลักษณะค่อนข้างเรียบ มีความลาดชันไม่เกิน 3 % มีการระบายน้ำค่อนข้างเลวดินบนลึกไม่เกิน 30 เซนติเมตรเป็นดินร่วนปนทรายสีดำ มีค่า pH 4.5 - 5.5 บริเวณสภาพพื้นที่ราบเรียบเป็นดินชุดพัทลุง เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว ใต้ผิวดินมีการแช่ขังของน้ำตลอดฤดูฝนและดินชุดนาทอน สภาพพื้นที่เป็นลอนชัน ดินลึก มีการระบายน้ำดี
     สภาพภูมิอากาศ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีอยู่ในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนตุลาคม - ธันวาคม ทำให้มีฤดูฝนค่อนข้างยาวนาน และมีปริมาณฝนน้อยในเดือนมกราคม - เมษายน ซึ่งจะมีการขาดน้ำรุนแรงในเดือนมีนาคม