รายละเอียดเบื้องต้น


     ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานีเดิม) เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523 มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในขณะนั้นคือ การทำวิจัยหลากหลายด้านในสาขาวิชาเกษตร โดยเน้นพืชหลักในท้องถิ่น คือปาล์มน้ำมัน ลองกอง ลางสาด สะตอ ปาล์มประดับ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง