แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวธัญดา วงศ์สิงห์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นางสาวเกษศิรินทร์ ยอดภิรมย์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวสธุี เดชะภญิโญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
นางสาวจีรวัลย์ รอดพูล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ์
นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมี โรงเรียนศรีสําโรงชนูปถัมภ์