เนื้อหา

     ปัจจุบันกิจการการทำเหมืองถ่านหินที่ทันสมัย ผู้ประกอบกิจการได้คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การทำเหมืองใต้ดินมีความเสี่ยงภัยต่อผู้ทำเหมืองสูง ทั้งในด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุ สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำเหมืองถ่านหินในประเทศจีนที่เกิดขึ้นเป็นประจำ รัฐบาลจีนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้พยายามเคร่งครัดต่อกฎระเบียบในการทำเหมืองใต้ดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ทำเหมือง
     อาชีพการทำเหมืองแร่จัดเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอันดับต้นๆ โดยเฉพาะการทำงานในเหมืองใต้ดิน อุบัติเหตุของการทำเหมืองถ่านหิน เกิดได้จากการทำเหมืองทั้งการทำเหมืองบนผิวดิน และจากการทำเหมืองใต้ดิน สรุปได้ดังนี้

     อุบัติเหตุหลักที่พบจากการทำงานในทำเหมืองบนผิวดิน

          -  อุบัติเหตุจากการจราจรจะเกิดได้ง่ายในฤดูฝน เนื่องจากถนนในบ่อเหมือง มีสภาพเป็นโคลน 
          -  อุบัติเหตุจากการถล่มของผนังบ่อเหมือง เหมืองที่เปิดลึกมากขึ้นจากพื้นผิว มีสาเหตุมาจา
             หลายปัจจัยรวมกัน คือ ความชันของบ่อเหมือง ชนิดหิน ปริมาณและความดันของน้ำใต้ดิน
             และปริมาณน้ำฝนที่ตก อุบัติเหตุหลักที่พบจากการ ทำงานในเหมืองใต้ดิน

          -  การขาดอากาศหายใจ
          -  เสียชีวิตจากแก๊สพิษ แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟล์
          -  การถล่มของเหมือง
          -  การระเบิดจากแก๊สมีเทน และการระเบิดจากฝุ่นของถ่านหิน เป็นผลมาจากการติดไฟอย่าง
             รวดเร็วของฝุ่นถ่านหินที่แขวนลอยในอากาศในพื้นที่ที่จำกัด