เนื้อหา

ลิกไนต์


สมบัติทางกายภาพ

     เป็นถ่านหินชั้นคุณภาพต่ำ มีสีน้ำตาลจาง-เข้ม จนถึงสีดำ ในบางครั้งเรียกลิกไนต์ว่าถ่านหินสีน้ำตาล ลิกไนต์โดยทั่วไปมีความวาวด้านเหมือนดิน มีความแข็งไม่มาก และแตกร่วนได้ง่าย ในบางครั้งพบซากพืชหลงเหลืออยู่บ้าง

สมบัติทางเคมี

ค่าความชื้นรวม 50 – 70 % โดยน้ำหนัก
ค่าความร้อน(heating value) อยู่ในช่วง 2,200 – 4,600 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
ค่าสารระเหย 45 – 55% โดยน้ำหนัก
ปริมาณธาตุ (% โดยน้ำหนักจากฐานที่ไม่คิดค่าความชื้น)
คาร์บอน 60 – 75 %
ออกซิเจน 20 – 30 %
ไฮโดรเจน 5 – 6 %

ซับบิทูมินัส


สมบัติทางกายภาพ

     จัดเป็นถ่านหินชั้นคุณภาพต่ำ มีสีดำ มีความวาวบางครั้งด้านเหมือนดินแต่บางครั้งวาวเหมือนแก้ว มีความแข็งไม่มากนัก และแตกร่วนได้แต่จะสูงกว่าลิกไนต์ ไม่สามารถแยกจากลิกไนต์สีดำได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ

สมบัติทางเคมี

ค่าความชื้นรวม = 28 - 30 % โดยน้ำหนัก
ค่าความร้อน5,500 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม (ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป)
ค่าสารระเหย 40 - 45% โดยน้ำหนัก
ปริมาณธาตุ (% โดยน้ำหนักจากฐานที่ไม่คิดค่าความชื้น)
คาร์บอน 75 – 80 %
ออกซิเจน 15 – 20 %
ไฮโดรเจน 5 – 6 %

บิทูมินัส


สมบัติทางกายภาพ

     จัดเป็นถ่านหินชั้นคุณภาพสูง มีสีดำ แต่บางครั้งอาจมีสีน้ำตาลเข้ม มักพบแถบของถ่านที่มีความวาวแบบแก้ว กับความวาวด้านเหมือนดินสลับกันชัดเจน ซึ่งสมบัติดังกล่าวบางครั้งพบในถ่านหินซับบิทูมินัสเช่นกัน เนื่องจากเป็นถ่านหินที่มีความแข็งมาก ในการนำไปใช้ประโยชน์เรียกถ่านหินประเภทนี้ว่าถ่านแข็ง(hard coal)

สมบัติทางเคมี

ค่าความชื้นรวม 5 - 10 % โดยน้ำหนัก
ค่าความร้อนอยู่ในช่วง 5,830 – 8,300 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
ค่าสารระเหย 20 - 40% โดยน้ำหนัก
ปริมาณธาตุ (% โดยน้ำหนักจากฐานที่ไม่คิดค่าความชื้น)
คาร์บอน 80 – 90 %
ออกซิเจน 10 – 15 %
ไฮโดรเจน 4 – 5 %

แอนทราไซต์


สมบัติทางกายภาพ

     จัดเป็นถ่านหินชั้นคุณภาพสูงสุด มีสีดำ เนื้อแน่น และมีความวาวเหมือนแก้ว เป็นถ่านหินที่มีความแข็งมาก ทำให้มีชื่อทางการค้าว่า ถ่านหินแข็ง

สมบัติทางเคมี

ค่าความชื้นรวม 2 – 5 % โดยน้ำหนัก
ค่าความร้อน อยู่ในช่วง 7,200 – 8,300กิโลแคลอรี/กิโลกรัม
ค่าสารระเหย 5 - 7% โดยน้ำหนัก
ปริมาณธาตุ (% โดยน้ำหนักจากฐานที่ไม่คิดค่าความชื้น)
คาร์บอน 90 – 95 %
ออกซิเจน 2 – 3 %
ไฮโดรเจน 2 – 3 %

ที่มาของรูปภาพ
http://www.promma.ac.th/main/chemistry/boonrawd_site/images/lignite2.jpg
http://www.thaicapital.co.th/system/application/libraries/editer/ckfinder/userfiles/images/subbituminous.jpg
http://www.thaicapital.co.th/system/application/libraries/editer/ckfinder/userfiles/images/subbituminous.jpg
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/24/image/pic007.jpg