เนื้อหา

    
 
ประวัติและความเป็นมาของเหมืองถ่านหินแม่เมาะ

     ประวัติและความเป็นมาของเหมืองถ่านหินลิกไนต์-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ สรุปได้ดังนี้

พ.ศ.

เหตุการณ์สำคัญ

2460

ในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยพลเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (อธิบดีกรมรถไฟหลวงในขณะนั้น) ทรงมีพระประสงค์การสำรวจเชื้อเพลิงถ่านหินในประเทศ เพื่อใช้แทนฟืน ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหัวรถจักรไอน้ำ ของรถไฟ โดยจ้างชาวต่างประเทศเข้ามาดำเนินการสำรวจในระยะแรก

2464-2466

มีการสำรวจพบถ่านหินลิไนต์ ที่ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง และ คลองขนาน จังหวัดกระบี่

2503

รัฐบาลในขณะนั้น ได้อนุมัติให้ก่อสร้างโรงจักรแม่เมาะ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 12,500 กิโลวัตต์ โดยใช้ถ่านหินลิกไนต์ เป็นเชื้อเพลิง

2512

รัฐบาลในขณะนั้นได้จัดตั้ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากการรวมกิจการ และภาระหน้าที่ ของ หน่วยงาน การลิกไนต์ การไฟฟ้ายันฮี และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าไว้ด้วยกัน

2512-2550

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานสำรวจปริมาณสำรอง คุณภาพของถ่านหินลิกไนต์ ที่แม่เมาะ และขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบัน มีหน่วยกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 9 หน่วย และกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 2,400เมกกะวัตต์ และใช้ถ่านหินลิกไนต์ ประมาณปีละ 15 – 17 ล้านตันต่อปี

เอกสารอ้างอิง
http://maemohmine.egat.co.th/aboutus/index.html