เนื้อหา

 วีดีทัศน์ เรื่อง กิจกรรมความร้อนจากถ่านหิน


จุดประสงค์ของการทดลอง
     เพื่อเปรียบเทียบความร้อนจากถ่านหินลิกไนต์กับถ่านไม้

อุปกรณ์
     1.  เตาถ่านขนาดเท่ากัน 2 เตา
     2.  ถ่านไม้ 200 กรัม
     3.  ถ่านหินลิกไนต์ 200 กรัม
     4.  ไต้ ก้อนละ 20 กรัม 2 ก้อน
     5.  ไม้ขีดไฟ
     6.  นาฬิกาจับเวลา
     7.  หม้อโลหะ 2 ใบ ขนาดเท่ากัน บรรจุน้ำใบละ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร

วิธีทำ
     1.  ตั้งเตาทั้ง 2 เตาในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
     2.  ก่อไฟด้วยถ่านไม้ในเตาที่ 1 และก่อไฟด้วยถ่านหินลิกไนต์ในเตาที่ 2
     3.  เมื่อไฟในแต่ละเตาติดเต็มที่ วางหม้อโลหะบรรจุน้ำแต่ละใบบนเตาไฟ จับเวลาตั้งแต่วางหม้อ
          โลหะบนเตา จนถึงน้ำเริ่มเดือด สังเกตและบันทึกผล 
( ไฟในแต่ละเตาติดไม่พร้อมกัน จึงไม่   
          จำเป็นต้องวางหม้อโลหะบนเตาพร้อมกัน )

คำถาม
     - เมื่อใช้ถ่านไม้และถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำปริมาณเท่ากันจนเดือด จะใช้เวลาในการต้มน้ำแตก 
       ต่างกันหรือไม่ อย่างไร
     - ถ่านไม้และถ่านหิน อย่างใดให้ปริมาณความร้อนมากกว่ากัน ทราบได้อย่างไร
     - ในการทดลองนี้มีการควบคุมตัวแปรอะไรบ้าง อย่างไร
     - สรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร