เนื้อหา


วีดีทัศน์ เรื่อง กิจกรรมการติดไฟของถ่านหิน


จุดประสงค์ของการทดลอง
     เพื่อเปรียบเทียบความยากง่ายในการติดไฟของถ่านหินลิกไนต์กับถ่านไม้

อุปกรณ์
     1.  เตาถ่านขนาดเท่ากัน 2 เตา
     2. ถ่านไม้ 200 กรัม
     3. ถ่านหินลิกไนต์ 200 กรัม
     4. ไต้ ก้อนละ 20 กรัม 2 ก้อน
     5. ไม้ขีดไฟ
     6. นาฬิกาจับเวลา

วิธีทำ
     1. ตั้งเตาทั้ง 2 เตาในสภาพแวดล้อมเดียวกัน
     2. วางไต้ที่กลางเตา เตาละ 1 ก้อน
     3. จัดถ่านไม้ทับไต้ในเตาที่ 1 และจัดถ่านหินทับไต้ในเตาที่ 2 โดยพยายามจัดให้ความโปร่งและ
         ทึบของถ่านใกล้เคียงกันทั้งสองเตา
     4. จุดไฟที่ไต้พร้อมกันทั้งสองเตา จับเวลาแต่ละเตา ตั้งแต่จุดไต้จนไฟติดถ่านทั้งหมด

    
คำถาม
    
-การติดไฟของถ่านไม้และถ่านหิน มีความยากง่ายแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร