เนื้อหา

           
 
     การทำเหมืองบนผิวดิน อาศัยพื้นที่ที่กว้าง ทำให้เกิดประเด็นทางสิ่งแวดล้อมหลายประเด็น ในการใช้พื้นที่ สภาพพื้นที่เดิม (ดิน พืช ป่า และสัตว์ป่า) รวมถึงที่ตั้ง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชนท้องถิ่น  ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย มลพิษทางน้ำ ฝุ่น และเสียง
 
มลพิษทางน้ำ
     ฝนที่ตกภายในเหมือง และสัมผัสกับถ่านหิน จะเกิดปฎิกิริยาเคมี ระหว่างไพไรต์ในถ่านหิน ทำปฎิกิริยากับน้ำฝน และอากาศ ทำให้เกิดกรดซัลฟูริก และประจุเหล็ก และโลหะอื่นๆ  การจัดการทำได้โดยการแยกน้ำให้ไม่สัมผัสถ่านหินนานเกินไป และกรณีของกองถ่านหินบริเวณโรงไฟฟ้า มักแยกน้ำในส่วนที่สัมผัสถ่านหินไปผ่านระบบบำบัด
 
ฝุ่นและเสียง
     ในระหว่างการทำเหมือง  ฝุ่น และเสียงรบกวนที่เกิดจากรถบรรทุกจำนวนมาก และการย่อยถ่านหิน อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงของพื้นที่ทำเหมือง  สำหรับเหมืองขนาดใหญ่ปัญหาดังกล่าวจะพบน้อย อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำฉีดบนถนน การใช้ระบบสายพานลำเลียง และการปลูกต้นไม้โดยรอบบ่อเหมือง จะ ช่วยลดฝุ่น กับประชาชนข้างเคียง และคนทำงานในเหมือง  สำหรับเสียงจากการทำเหมืองสามารถลดได้ โดยเลือกและบำรุงรักษาเครื่องจักร และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่านชุมชน