เนื้อหา

     แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เหมืองถ่านหิน และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีจุดประสงค์ด้านเนื้อหา สำหรับนักเรียนมัธยมปีที่ 2 ที่กำลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนี้
 
     1. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของถ่านหินชนิดต่างๆ ตลอด
         จนถึงการนำถ่านหินไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะค่าความร้อน และสมบัติในการติดไฟของถ่านหิน
     2. เพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะเข้าใจถึงปัจจัยที่สำคัญในการเกิดถ่านหิน สามารถอธิบาย และฝึกเขียน
         แผนผังการเกิดถ่านหินได้
     3. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการทำเหมือง บนผิวดิน และการทำเหมืองใต้ดิน โดยใช้เหมืองถ่านหิน
         แม่เมาะเป็น ตัวอย่าง ตลอดจนถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง ในด้านอุบัติเหตุที่เกิด
         ขึ้น และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองถ่านหิน
     4. เพื่อให้นักเรียนทราบถึงขั้นตอนหลัก และเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อ
         เพลิง โดยอาศัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นตัวอย่าง
     5. เพื่อให้นักเรียนทราบ และเข้าใจการทำงานของเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ และระบบกำจัด
         แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์หลังจากที่มีแก๊สเกิดขึ้นแล้ว ที่ดำเนินการอยู่ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ