เนื้อหา

     ขี้ผึ้งที่ใช้ในการทำเทียนทั้งขี้ผึ้งแท้และพาราฟินหรือขี้ผึ้งน้ำมัน มีจุดหลอมเหลวไม่สูงนักเมื่อได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียสก็เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้ และขี้ผึ้งทั้ง 2 แบบติดไฟได้เมื่อได้รับความร้อนจนถึงประมาณ 204 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าไวไฟพอสมควร ดังนั้น การหลอมขี้ผึ้งโดยนำขึ้นตั้งไฟโดยตรงจึงมีอันตรายจากการติดไฟของขี้ผึ้งได้มาก ผู้หลอมขี้ผึ้งจะต้องคอยระวังควบคุมความร้อนจากเตาไฟตลอดเวลา

      

     วิธีการที่ปลอดภัยในการหลอมเทียนคือใช้การหลอมโดยให้ขี้ผึ้งได้รับความร้อนจากน้ำเดือดซึ่งอุณหภูมิสูงสุดจะไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส โดยใช้ภาชนะใส่น้ำวางบนเตาก่อน แล้วนำขี้ผึ้งใส่ในภาชนะอีกใบหนึ่งวางลงในน้ำที่อยู่ในภาชนะใบแรก เมื่อน้ำร้อนขึ้น ขี้ผึ้งก็จะถูกหลอมเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้โดยไม่เกิดอันตราย วิธีการนี้เรียกว่า วิธี  water bath        

     - ทำกิจกรรม เรื่อง การหลอมเทียน