เนื้อหา

     ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หน้าวัดศรีประดู่ เป็นบ้านของคุณสมคิด  สอนอาจซึ่งเป็นประธานศูนย์และเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่น 3 ผู้เชี่ยวชาญการทำเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ศูนย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี

     จังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกทั้งในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวและงานประติมากรรมเทียนพรรษาโดยมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเข้ามาชมประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งมีวัดและหมู่บ้านจากอำเภอต่าง ๆจัดทำเทียนพรรษามาประกวดกันก่อนนำไปถวายวัด มีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากกว่า 60 ขบวน ในแต่ละปี 

   

     จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่สุดชายแดนทางตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ละติจูดที่ 15 องศา 14 ลิปดาเหนือ และลองจิจูด 104 องศา 47 ลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ 16,112.665 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 10 ล้านไร่ จีงหวัดอุบลราชธานีอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งโคราช สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 68 เมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกจนถึงแม่น้ำโขง มีแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกันแล้วไหลผ่านกลางตัวจังหวัดไปลงแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมทางทิศตะวันออก ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร แต่ก็มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาและงานช่างประติมากรรมสืบเนื่องกันมานานกว่า 200 ปี  มีผลให้งานประติมากรรมเทียนพรรษาของอุบลราชธานีมีชื่อเสียงโด่งดังจนมีผู้สนใจมาศึกษาและเยี่ยมชมตลอดปี ทำให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนเทียนพรรษาขึ้นหลายแห่งรวมทั้งศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ด้วย