เนื้อหา

สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ช่วงชั้นที่ 2 (ป.5 – ป.6 ) ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม.3 )และช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 – ม.6)

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
     มาตรฐาน ว 3. 1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
     (ป. 5 ) ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด ต่าง ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความ

เหนียวการนำความร้อน การนำไฟฟ้าและความหนาแน่น         
     ( ม.1 ) อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของสาร 
     ( ม.4 – ม.6 ) สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด  จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร 

     มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
     (ป.6 ) ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ

     ( ม.1 ) ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ   มวลและพลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร

สาระที่ 5 พลังงาน
     มาตรฐาน ว 5. 1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้  ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด 
     ( ม.1 ) สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


จุดประสงค์การเรียนรู้
     - บอกสมบัติและอธิบายความแตกต่างของขี้ผึ้งธรรมชาติกับพาราฟินได้

     อธิบายการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงโมเลกุลเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของขี้ผึ้งได้
     บอกจุดหลอมเหลวและจุดติดไฟของขี้ผึ้งและพาราฟินได้
     อธิบายการถ่ายโอนความร้อนเมื่อใช้การหลอมขี้ผึ้งด้วยวิธี water bath ได้
     ตระหนักถึงอันตรายจากการที่สารบางชนิดได้รับความร้อน