แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางจินตนา มาวิบูลย์วงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)
นายกามเทพ มิ่งสำแดง โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสุภาภรณ์ เต่าไธสง โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
นางอรพรรณ ขมสวัสดิ์  ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวหฤทัย ทองเลิศ โรงเรียนวชรวิทย์
วันวิสาข์ สมบูรณ์ โรงเรียนวชรวิทย์