เนื้อหา

วัสดุอุปกรณ์
     1. แท่งแม่เหล็กสี่เหลี่ยมแบนชนิดขั้วด้านข้าง 2 แท่ง
     2. เหล็กรูปตัว U สำหรับติดแท่งแม่เหล็ก 1 อัน
     3. แผ่นโลหะที่ไม่ใช่สารแม่เหล็ก เช่นแผ่นอลูมิเนียม ทองแดงหรือทองเหลืองขนาด 5 x 7 cm.
        1 แผ่น
     4. ขาตั้งสำหรับจับหลอดทดลอง 1 ชุด (แสตนด์เคมี)
     5. แถบกระดาษแข็งขนาด 1 cm x 50 cm  1 ชิ้น

วิธีทำ
     1. ติดปลายหนึ่งของแถบกระดาษแข็งเข้ากับกึ่งกลางด้านยาวของแผ่นโลหะ เจาะรูที่ปลายแถบ
         กระดาษอีกปลายหนึ่ง ดังรูป
     2. นำแถบกระดาษด้านที่เจาะรูเกี่ยวแขวนกับขาตั้ง จัดให้แกว่งได้คล่องในระนาบดิ่ง
     3. ดึงแผ่นโลหะให้เบนไปด้านข้างประมาณ 45 องศา ปล่อยให้แกว่งอย่างอิสระ สังเกตผล
     4. ติดแท่งแม่เหล็กเข้ากับแผ่นเหล็กรูป U ให้ขั้วต่างกันหันเข้าหากัน
     5. นำเหล็กรูป U วางบนพื้นราบ จัดให้แผ่นโลหะแกว่งผ่านช่องว่างระหว่างขั้วแม่เหล็กได้พอดี
     6. ดึงแผ่นโลหะให้เบนไป ประมาณ 45 องศา ปล่อยให้แผ่นโลหะแกว่งผ่านช่องว่างระหว่างขั้ว
         แม่เหล็ก สังเกตผล

คำถาม
     - การแกว่งของแผ่นโลหะที่ไม่ผ่านขั้วแม่เหล็ก แตกต่างจากการแกว่งผ่านขั้วแม่เหล็กหรือไม่
       อย่างไร
     - ขณะแผ่นโลหะแกว่งผ่านขั้วแม่เหล็ก มีการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่ผ่านแผ่นโลหะ
       หรือไม่ อย่างไร
     - เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในแผ่นโลหะหรือไม่ เพราะเหตุใด