เนื้อหา

สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

     สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
          มาตรฐาน ว 4. 1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม   

     ตัวชี้วัด(ม.3)
          1. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ทำต่อวัตถุ
          2. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
             
(ม.4 – ม.6)
          3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง และ
              นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

          มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

     ตัวชี้วัด(ม.3)
          1. ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ และนำ
              ความรู้ไปใช้ประโยชน์

          2. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นแนวตรง และแนวโค้ง (ม.4 – ม.6)
          3. อธิบายและทดลองความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการ
              เคลื่อนที่ในแนวตรง

          4. สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลมและแบบฮาร์มอนิก
              อย่างง่าย         

          5. อภิปรายผลการสืบค้นและประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และ
              แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย   

     สาระที่ 5 พลังงาน
          มาตรฐาน ว 5. 1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์

     ตัวชี้วัด(ม.3)
          1. อธิบายพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์
              ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
(ม.4 – ม.6)
          2. ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกล และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่และ
              ความยาวคลื่น


     สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
          มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

     ตัวชี้วัด(ม.4 – ม.6)
          1. สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการลําดับชั้นหิน จากการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดําบรรพ์และโครงสร้างทางธรณีวิทยา เพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. บอกลักษณะคลื่นผิวน้ำและอธิบายการเกิดคลื่นผิวน้ำได้
     2. เข้าใจและอธิบายสมบัติของคลื่นได้
     3. อธิบายการตกอย่างอิสระของวัตถุได้
     4. เข้าใจการเกิดกระแสวน และการนำกระแสวนไปใช้ประโยชน์
     5. เข้าใจความเร็วสัมพัทธ์ของวัตถุที่ผู้สังเกตมองเห็นได้
     6. อธิบายการเคลื่อนที่เป็นวงกลมและบอกแรงที่ทำหน้าที่แรงสู่ศูนย์กลางของวัตถุได้
     7. บอกลักษณะการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกอย่างง่ายได้
     8. เข้าใจกฎการอนุรักษ์พลังงานและนำไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
     9. บอกลักษณะสัตว์ดึกดำบรรพ์เช่นไดโนเสาร์และตั้งสมมุติฐานที่ทำให้สูญพันธุ์ได้