แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษปศร กาฬภักดี โรงเรียนสถาพรวิทยา
นายธีรศักดิ์ มังคุด โรงเรียนสถาพรวิทยาผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

คุณครูกัญญาภัทร หอมเย็น โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
คุณครูอลิสา แปยอ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยาผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

คุณครูวริยากร อัศวงศานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คุณครูดารุณี ปันคำ โรงเรียนสถาพรวิทยา