เนื้อหา

     การขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงแต่ละครั้ง จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายของอากาศยาน ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของอากาศยาน, ค่าสึกหรอของอะไหล่,ค่าอุปกรณ์ที่มีอายุ การใช้งาน, ค่าสารฝนหลวง ,ค่าวัสดุตรวจอากาศชั้นบน, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งในปี 2550 มีค่าเฉลี่ของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการฝนหลวง ดังนี้ - เฉลี่ยค่าใช้จ่ายวันละ 176,833 บาท/หน่วยปฏิบัติการ - เฉลี่ยค่าใช้จ่ายชั่วโมงบินละ 507,373 บาท แต่การปฏิบัติการฝนหลวงมีความคุ้มค่า โดยการปฎิบัติการฝนหลวง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พื้นที่การเกษตรมีฝนตกเพียงพอกับการเพาะปลูก และทำให้ ผลได้ของการเกษตรดียิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถยืนยันได้จากผลการศึกษาของคณะที่ปรึกษาดำเนินการวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550 พบว่า จากการเก็บตัวอย่างค่าตอบแทนของพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด (ข้าว ข้าโพด มันสำปะหลัง และอ้อย) ในบริเวณลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อคิดรวมต้นทุนการปฏิบัติการฝนหลวงเข้าไปด้วยแล้วยังมีมูลค่าสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไม่ได้ทำปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือ


วิดีทัศน์ เรื่อง ต้นทุนในการทำฝนหลวง