เนื้อหา

     ก่อนดำเนินการจะต้องทำการศึกษาข้อมูลสภาพอากาศและกำหนดพื้นที่เป้าหมายใน แต่ละวันโดยใช้ทิศทางและความเร็วของลมเป็นตัวกำหนดบริเวณหรือแนวพิกัดที่จะ โปรยสารเคมี  อุณหภูมิและความชื้นของบรรยากาศ แต่ละระดับจะถูกนำมาคำนวณและวิเคราะห์ตามวิชาการทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อหาสาเหตุที่ขัดขวางการก่อตัวของเมฆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ เช่น

  • ปริมาณความชื้นที่ต่ำเกินไป
  • อากาศเกินภาวะสมดุล
  • ระดับที่ความชื้นอิ่มตัว
  • ระดับที่เมฆฝนเริ่มก่อตัว
  • ระดับที่หยุดยั้งการเจริญเติบโตของยอดเมฆ
  • ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วย คือ
  • สภาพภูมิประเทศ เช่น แนวเขา ป่าไม้ แหล่งความชื้น ฯลฯ
  • ลักษณะของเมฆที่สังเกตเห็น
  • ข้อมูล แผนที่ทางอากาศ พายุโซนร้อนและเหตุอื่นๆ ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อ
  • สภาพอากาศในพื้นที่เป้าหมาย

     ซึ่งทั้งหมดของข้อมูลและสาเหตุต่าง ๆ นี้ มีความสำคัญต่อการกำหนดชนิดและปริมาณของสารเคมีที่จะนำมาใช้ในการทำฝนหลวง ซึ่งจะต้องกระทำด้วยความชำนาญควบคู่ไปกับการคำนึงถึงระดับความสูง   ผนวกกับอัตราการโปรยสารเคมี รวมถึงลักษณะของแนวโปรยสารเคมีด้วย  หากแต่ละวันมีลักษณะข้อมูที่แตกต่างกันออกไป ก็ย่อมทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานแต่ละครั้งด้วย


วิดีทัศน์ เรื่อง ก่อนทำฝนหลวง 1

 


วิดีทัศน์ เรื่อง ก่อนทำฝนหลวง 2