เนื้อหา

     การทำฝนหลวงเป็นนวัตกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พสกนิกร ซึ่งการทำฝนหลวงเป็นเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการดัดแปลงสภาพอากาศ โดยเน้นการทำฝน เพื่อเพิ่มปริมาณฝนตก หรือเพื่อให้ฝนตกกระจายอย่างสม่ำเสมอ สำหรับป้องกันหรือบรรเทาภาวะแห้งแล้งที่เกิดจากฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ในขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ไปในตัว ซึ่งในการทำปฏิบัติการฝนหลวงแต่ละครั้งนั้นจะมีสิ่งต่างๆ