เนื้อหา

     สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 – ม.6)
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน    ทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาวิชาต่างๆ สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ได้หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนเกิดความความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีผู้เสนอไว้หลายลักษณะ ในที่นี้ของเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2 ลักษณะ คือ
1. การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
     1.1 การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐานและตัวชี้วัด
     ง 2.1 ม.4-6/2    วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

     ง 3.1 ม.4-6/2    อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. วิเคราะห์และสรุปความสอดคล้องของการทำฝนหลวงกับระบบเทคโนโลยีได้

     2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ในเชิงระบบได้

     1.2 การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มาตรฐานและตัวชี้วัด
     ว 2.2 ม.4-6/1    วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก

     ว 2.2 ม.4-6/2    อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     ว 2.2 ม.4-6/3    วางแผนและดำเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     ว 3.2 ม.4-6/1    ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับโลกจากสถานการณ์การทำฝนหลวงได้

     2. อภิปรายแนวทางในการป้องกันแก้ไขสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อทดแทนการทำฝนหลวงได้
     3. วางแผนและดำเนินการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อทดแทนการทำฝนหลวงได้
     4. ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีที่พบในการทำฝนหลวง รวมทั้งอธิบายผลของสารฝนหลวงที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2. การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

มาตรฐานและตัวชี้วัด
     ง 2.1 ม.4-6/1    อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

     ว 2.2 ม.4-6/1    วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีการทำฝนหลวงกับศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ได้

     2. ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีที่พบในการทำฝนหลวง รวมทั้งอธิบายผลของสารฝนหลวงที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม