แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
นายศรายุทธ บริวาส โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสุภาวดี สืบเนียม โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี
นางสาวศุภัสรา ด้วงปลี โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายปรีชา สายมณี โรงเรียนสารภีพิทยาคม
นายสุชาติ ฟู่เจริญ โรงเรียนสารภีพิทยาคม