เนื้อหา

     กากน้ำตาลหรือน้ำอ้อยสามารถนำมาหมักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมซึ่งส่วนมากเป็นยีสต์ กระบวนการหมักจะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ และเมื่อนำน้ำหมักที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ปนอยู่ไปผ่านกระบวนการกลั่นและการดูดซับน้ำ จะทำให้ได้เอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.5 เปอร์เซนต์ สามารถนำไปผสมกับน้ำมันเบนซิน เป็นแก๊สโซฮอล์ได้

   

     โรงงานน้ำตาลมิตรผล มีผลผลิตทั้งที่เป็นน้ำตาลโดยตรงและกากน้ำตาลที่เป็นผลพลอยได้จึงมีความคิดที่จะผลิตพลังงานทดแทน ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต จึงตั้งโรงงานมิตรผลไบโอฟีล ผลิตเอทานอลจากน้ำตาลขึ้น

 


วิดีทัศน์ เรื่อง พลังงานทดแทน


คำถาม

     - สืบค้นข้อมูลกระบวนการผลิตเอทานอลจากน้ำตาลหรือกากน้ำตาล
     - นอกจากใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบแล้ว ในการผลิตเอทานอลใช้พืชชนิดอื่นได้หรือไม่ มีกระบวนการอย่างไร